add share buttons

Blogger

[Vietsub] Berkaitan dengan Obama dengan blogger Điếu Cày

DL — Beri tahu tentang Nguy ln Văn Hải, tễc blogger Điếu Cày, atau lebih dari satu yang lain dengan Obama 2015 musim panas ke bulan yang lalu setelah tahun yang lalu, tahun-tahun yang lalu Alex Wong cho biết. ẾĐợ òò ,Đ cộ ộộ cộ Độ Đ, ộ, ộ,,, Đ, ộ,,, ,Đ,,,, ,Đ ,Đ ,Đ ,Đ,, ,Đ,,,, ếĐ ế, F F ế F ế F F F F F F F F F ừ F ừ F F F F F ừ F F F Fừ F Fừ F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F ...[Read More]

Blogger Nguyễn Hồ Nhật Thành Đăng yêu Global công sebuah Lam đúng Chuc Phan của Minh

Phien Toa XET Xu Bui Thi Minh Hằng và 2 Cong Su DJA Dan Toi VIEC tikus Nhieu người tham du Phien Toa DJA BI Bat Giu Trái phép trong gan Juli 26/8/2014:   Video sau đây ghi lại hình ảnh blogger Nguyễn Hồ Nhật Thành nói chuyện với công an, yo cầu công an làm sedang menunggu theo pháp luật, xứng đán tâ tha tha tếnggal Dengan video: FB Lã Việt Dũng

Lost Password